10/05/22  Tin của trường  89
 Nhằm lập thành tích dâng quà chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Giá Rai lần thứ XII, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với Phòng Giáo Dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội thị “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ” thị xã Giá Rai, năm học 2021-2022